Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Трети прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Дата на публикуване: 21.12.2022
Последна актуализация: 28.12.2022
Обява 7.2
Дата на публикуване: 21.12.2022