Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Считано от 11.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги. Очакваме Вашите предложения и/или становища на електронен адрес: [email protected] или всеки работен ден в Деловодството на общинска администрация, с. Ситово, ул. „Трети март“ № 72. Становища и предложения очакваме и в хода на общественото обсъждане.

Дата на публикуване: 13.10.2023
Последна актуализация: 13.10.2023
АНАЛИЗА НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Дата на публикуване: 13.10.2023