Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N2

Туристическа информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

Обект на туристически интерес могат да бъдат разположените на територията на общината:

 • защитени зони и защитени територии;
 • горска територия, в която се осъществява ловен туризъм;
 • рибарско селище.


На територията на община Ситово попадат, няколко защитени зони по екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, които могат да бъдат обект на  туристически интерес.


Защитени зони

1. По Директива за опазване на дивите птици 79/409/ЕИО

 • „Лудогорие” (НАТУРА 2000 код BG0002062, Области Русе, Разград и Силистра), с обща площ 914 365,180 дка, в които влизат землищата на селата Ирник, Босна, Добротица – община Ситово, Защитената зона се създава с цел: опазване и поддържане на местообитанията на Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Черен щъркел /Ciconia nigra/.
 • „Гарванско блато” (код BG0002064), разположена е в землищата на с. Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра с обща площ 3242,66 дка, с цел: опазване и поддържане на местообитанията на червеногушия гмурец /Podiceps grisegena/, малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, белооката потапница /Aythya nyroca/ и кокилобегача /Himantopus himantopus/.


2. По Директива за опазване на местообитанията 92/43/ЕИО

 • „Лудогорие” (НАТУРА 2000 код 0000168, области Русе, Разград и Силистра), с обща площ 594 474,6 дка, в която влизат и землищата на селата Босна, Добротица и Ирник, община Ситово. Обявена е с цел опазването на следните местообитания: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia (важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-горунови гори, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и видовете Малък креслив орел, Бухал, Горска чучулига, Белоопашат мишелов, Черночела сврачка, Ястребогушо коприварче и др.
 • „Лудогорие – Сребърна” (НАТУРА 2000 код 0000169, област Силистра), с обща площ 52 238 дка, в която влизат и землищата на селата Ситово, с. Слатина и с. Ястребна, Предмет на опазване са Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (важни местообитания на орхидеи), Ръждив aнгъч, Синявица, Полска бъбрица, Градинска овесарка, Тръстиков блатар и др.
 • „Пожарево – Гарван” (НАТУРА 2000 код 0000530, област Силистра), с обща площ 58 862,7 дка, в която влизат и землищата на селата Гарван и Попина, община Ситово. Защитената зона опазва Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), Мизийски гори от сребролистна липа, Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Белоока потапница, Черночела сврачка, Нощна чапла, Вечерна ветрушка, Малък креслив орел, Бяла лопатарка и др.


В териториалния обхват на Община Ситово, попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ:

 • Защитена местност „Гарвански блата”, обявена като природна забележителност, с площ 2800 дка. Намира се в землищата на селата Гарван и Попина и опазва естествената крайречна влажна зона.


Целта е да се запазят естествените местообитания на редки водоплаващи птици включително четири вида гмурци – голям, малък, черногуш и червеногуш, ням лебед, сива гъска, сива патица, зеленоглава патица, лятно бърне, кафявоглава потапница, зеленоножка, лиска, жълтокраса чайка, малък воден бик, нощна чапла, гривеста чапла, бял щъркел, белоока потапница, тръстиков блатар, кокилобегач, белобуза рибарка, синявица, сив кълвач, сирийски пъстър кълвач, червеногърба сврачка, черночела сврачка. В обекта е разпространена разнообразна водна и блатна растителност, сред която се срещат редки видове растения, като водна жълта роза, бяла водна роза, блатно кокиче и водна лилия.

 • Защитена местност „Горната кория” с. Добротица - находище на див божур, с площ 70,918 дка, в землището на с. Добротица в държавен горски фонд и опазва находище от червен див божур (Paeonia peregrina)
 • Природна забележителност „Острата канара”, в землище с. Добротица с Площ 26,454 дка. Опазва се характерно скално образувание.


Съществува красива местност, която не е обявена за природна забележителност. Това е „Бялата канара” в землището на с. Ирник.

В Общината има два броя вековни дървета.

Ловен туризъм 

Ловен туризъм се развива на територията на държавен горски масив „Зли дол” попадащ на територията на няколко общини, включително община Ситово землище с.Ирник.

Обектите на ловен туризъм са дива свиня, чакал, фазан, пъдпъдък, лисица.

В момента на територията на общината се срещат сърни и благородни елени.