Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Проект „Грижа в дома в община Ситово“осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз

Дата на публикуване: 17.01.2023
Последна актуализация: 17.01.2023

 

Договор  BG05SFPR002-2.001-0099-C01,  Проект „Грижа в дома в община Ситово“, процедура BG05SFPR002-2.001„ Грижа в дома” осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Проектно предложение BG05SFPR002-2.001-0099-C01 "Грижа в дома" е одобрено.


Проекта  стартира от 15.01. 2023 г.   със седалище с. Ситово, ул. „Трети март“ № 66  и е с продължителност  12 месеца.

Основната дейност е предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги  на 53 лица на територията на Община Ситово.


Подборът на персонал ще се извърши от екипа за управление на проекта. За предоставяне на "Грижа в дома" е предвидено да се наемат следните специалисти:

 

•    Соц. Работник - 1бр.
•    Сътрудник "СД" - 1 бр.
•    Психолог - 1 бр.
•    Социални асистенти - 13 бр.
•    Мед. Сестра - 2 бр. на 4 часа
•    Шофьор - 1бр.