Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0
Декларации 2023 Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2022 г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022