Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

Община Ситово е със съхранена природа и добри параметри за състоянието на околната среда. Няма сериозни замърсители на основните компоненти на средата - въздух, води, почви. Съществуващите екологични проблеми са свързани преди всичко с липсата на функциониращи пречиствателни станции за отпадни води и липсата на ефективна система за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Голяма част от нерегламентираните сметища в общината все още не са рекултивирани. Новообразуваните локални замърсявания се почистват своевремнно.
Всички населени места от общината са обхванати от система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като битовите отпадъци се извозват на Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Силистра.
Общината членува в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Силистра. 

 

Атмосферен въздух


Общината се характеризира с висока чистота и добро качество на атмосферния въздух. В общината няма съществени промишлени източници на емисии във въздуха. 
Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през зимния сезон. 

Води


Повърхностните и подземни води на територията на община Ситово са в добро общо екологично състояние.
Територията на Община Ситово като цяло е бедна на повърхностни водни ресурси. Речната мрежа в пределите на община Ситово се отнася към Дунавския водосборен басейн. Общината граничи с р. Дунав по крайбрежието на селата Гарван и Попина. Участъка от реката, минаващ по северната граница на общината не се замърсява, тъй като там в нея не се заустват битови и промишлени канализационни води. Граничещата с общината р. Дунав в участъка й от десет километра е единствената дренираща артерия на повърхностните и подземни води. С изключение на река Дунав на територията на общината липсват повърхностно течащи води. Реки с постоянен повърхностен отток не преминават през територията на общината. 
През територията преминават две големи суходолия. Първото от тях (западното) е на река Сенковец  (р. Сенкьовица, Сазлъка, Сенкувча, Кулак, десен „приток“ на Дунав). То навлиза в пределите на общината югозападно от село Ирник. Преминава западно от селата Ирник, Босна, Искра и Нова Попина, източно от с. Гарван и се „влива“ в блатото Лещава (Гарванско блато), което се оттича в река Дунав. Сенковец е с основно дъждовно-снежно подхранване, но се подхранва и от множество карстови извори, които са частично каптирани. 
В източната част на община Ситово, от юг на север преминава второто голямо суходолие на територията ѝ – Демиркулак (Дуванкулак, Дерменкулак, което се „влива“ в езерото Сребърна). То навлиза в общината южно от село Любен, минава северозападно от него и западно от село Ястребна и североизточно от село Слатина навлиза в община Силистра.
    Повърхностните води на Община Ситово включват още Гарванските блата, разположени в землището на селата Гарван и Попин, и изградените на територията на община Ситово 10 микроязовири, водите на които основно се използват за напояване, както и за рибовъдство. 
Минерални води на територията на общината няма.
Към настоящия момент, на територията на община Ситово няма определени санитарно- охранителни зони.
    Водоизточниците за питейно-битови нужди в община Ситово са предимно дълбоки сондажи (до 700 м.) и кладенци тип „Раней) по терасата на река Дунав, които се характеризират с естествени филтриращи слоеве на земната геоложка структура, което благоприятства предпазването им от пряко биологично замърсяване в резултат на човешката дейност. 

Почви


Не е установено вкисляване, засоляване и наличие на тежки метали над пределно допустимите концентрации, както и сериозно замърсяване на почви на територията на общината. В балтата край р. Дунав - землищата на с. Гарван и с. Попина, поради високи подпочвени води някои части се заблатяват.
     
Дейностите на администрацията по опазване на околната среда включват:

 

  1. Информиране на населението за състоянието на околната среда;
  2. Разработване и прилагане на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение опазване на околната среда;
  3. Управление на отпадъци на територията на общината;
  4. Изграждане, поддържане и експлоатация на пречиствателна станции за селищни отпадъчни води;
  5. Организиране и контрол на чистотата, поддържането, опазването на селищните зелени системи в населените места и опазването на биологичното разнообразие;
  6. Правомощия  по специалните закони в областта на околната среда като Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух и др.;