Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024

 

Ридван Кязим                                                                                              

Председател на Общински съвет-Ситово