Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2022

 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД 

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА С КОД 1724
Гаранции и депозити
IBAN: BG92 IABG 7459 3300 2741 06
BIC: IABG BGSF

 

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД 
ДАНЪЧНА СМЕТКА С КОД 7311 
IBAN: BG83 IABG 7459 8423 3444 00 
BIC: IABG BGSF

 

Кодове за вид плащане:

 • Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници - 44 14 00
 • Данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
 • Данък върху наследствата - 44 22 00
 • Данък върху превозните средства - 44 23 00
 • Такси за битови отпадъци  - 44 24 00
 • Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин - 44 25 00
 • Туристически данък - 44 28 00
 • Приходи от наеми на имущество - 44 41 00
 • Приходи от наеми на земя  - 44 42 00
 • Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната  - 44 51 00
 • Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 44 55 00
 • Приходи от продажби на земя - 44 56 00
 • Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети - 44 65 00
 • Такси за технически услуги - 44 80 01
 • Такси за административни услуги  - 44 80 07
 • Такси за притежаване на куче  - 44 80 13
 • Други общински такси  - 44 80 90