Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.04.2024

 

Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 година е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат  2023 – 2027 година.