Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.07.2022

 

Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 година е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат  2019 – 2023 година.