Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Звено за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 14.09.2022

В Звено за административно обслужване (ЗАО):

    • на достъпен и разбираем език се предоставя информация за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване, както и информация от общ характер от компетентността на администрацията;

    • се подават заявления/искания за административно обслужване, сигнали, предложения и жалби след като се разяснят изискванията, на които трябва да отговарят;

    • се изготвя протокол и регистрират устни искания, заявления, сигнали, предложения, както и запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

    • се предоставя информация относно приемането на заявления/искания за административно обслужване, извършвано от други административни органи;

    • се проверява пълнотата на изискуемите документи по всяко заявление/искане за осъществяване на административно обслужване;

    • се разяснява начина на плащане;

    • се дава информация за хода на работата по преписката;

    • се предоставят исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване и по преписки, образувани въз основа на сигнали или предложения.