Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

Структурата на Общинска администрация е в изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета от Общински съвет. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, публичност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Общинската администрация осигурява изпълнението на законовите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.