Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022


Транспортната инфраструктура в изградена, но ограничена само до автомобилен транспорт. Съществува добър потенциал за развитие на материалната база, която в основни линии се нуждае от обновление и модернизация.

Транспортни услуги се предоставят от различни фирми- доставчици на транспортни услуги, между които „Пътнически превози“, Силистра и т.н.

Транспортните връзки между общинския център и селата са задоволителни. Достъпът е в рамките на петнадесетминутния изохрон, като услугата се предоставя от фирми, основно регистрирани на територията на Силистра.