Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.12.2021

Техническа инфраструктура

Техническата инфраструктура обхваща мрежи и съоръжения на четирите основни инженерни системи: транспортна; телекомуникационна; енергийна; водостопанска, като за община Ситово е характерно недостатъчно развитие на основната инфраструктура и липса на инвестиции за обновяването им.

Пътна инфраструктура

Общото състояние на съществуващата пътна мрежа на територията на общината е незадоволително. Нейната гъстота е под средната за страната – под 0,300 км/км ². Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска. Липсват пътища от І клас. През територията на община Ситово преминава ІІ-21 класен път Силистра – Русе, изградени са и междуобщинските транспортни схеми Ситово – Дулово – Алфатар.

Разпределението на пътната мрежа по класове е, както следва: второкласна пътна мрежа – 9.5 км, третокласна пътна мрежа – 26.4 км и четвъртокласна пътна мрежа с обща дължина 48.8 км.

Всички елементи на пътната мрежа – габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации и други не отговарят на изискванията за сигурност и комфорт на пътуване. Някои от малките села на общината са трудно достъпни през зимата.

Необходима е реконструкция и изграждане на нова пътна мрежа в общината. “Пътно управление”, Силистра, което е териториално звено на Изпълнителна агенция “Пътища”, стопанисва пътищата от републиканската пътна мрежа – II и III клас на територията на общината. Финансирането на строително – ремонтната дейност на тези пътища се извършва от Агенция “Пътища”, в рамките на утвърдените ремонтни програми, в които рехабилитацията на пътищата от ІІІ –класната пътна мрежа е силно стеснена и в по-голяма си част представлява частично укрепване на пътната настилка.

В резултат на пропадане на сводов мост на път II -21 – с. Гарван през периода 2001 – 2002 година бе изцяло ново изграден мост разклон – с. Гарван.

Отпусканите ежегодни целеви субсидии от Агенция “Пътища” за реконструкция и рехабилитация на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа са крайно ограничени, като позволяват извършването само на ремонтни дейности на малка част от пътните настилки.

Със средства на общинския бюджет ежегодно се извършва частична профилактика на участъци от уличната мрежа в селата. През 2005 г. Община Ситово спечели финансиране на мащабен проект по Програма САПАРД за рехабилитация на уличната мрежа.

Речна инфраструктура

Съществуващото пристанище в с. Попина към “Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД е закрито и не осъществява дейност. Материално-техническата база е остаряла и занемарена и не се използва.

На територията на Община Ситово транспортната инфраструктура е сведена само до автомобилния транспорт, което е предпоставка за затруднения и проблеми при местното икономическо развитие.

Енергийна инфраструктура

Електроенергийната система в общината не е пряко включена в националния енергиен пръстен. На територията на общината няма изградени подстанции, като електрозахранването се извършва от подстанции в съседни общини. При лоши климатични условия много от селата в общината оставят без електрозахранване, което от своя страна води до нарушаване и на водоснабдяването за битови нужди.

Енергийната мрежа се нуждае от реконструкция, доизграждане и подмяна на електропреносимите съоръжения. Недостатъчна е мощността на съществуващите трансформаторни постове. Селското стопанство в сегашното си състояние не е консуматор с голямо значение. При планираното възстановяване на редица селскостопански дейности то трябва да се превърне в основен консуматор, което ще се отрази на енергийния баланс.

През 2003 година в общината е реализиран проект за “Енергоспестяващо улично осветление”, в резултат на който във всички села са подменени уличните осветителни тела.

Енергийната система на общината е изградена, като техническото състояние на използваните съоръжения е добро, като електроразпределителната и електропреносната мрежа се нуждаят от доизграждане и реконструкция.

Водостопанска инфраструктура

Съществуващата водоснабдителна система е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. Амортизацията на водопреносната мрежа води до големи загуби на питейна вода и множество аварии.

В цялата община водоснабдяването е помпено, в резултат на което при спиране на електрозахранването, спира и водоподаването на населените места.

Частично е изградена канализационна мрежа единствено в общинския център, като в останалите селища се използват предимно септични ями и попивателни кладенци, което води до замърсяване на подпочвените води.

В село Ситово се изгражда Пречиствателна станция за отпадни води, която е първият обект от националната програма за изграждане на пречиствателни съоръжения по поречието на река Дунав.

Голяма част от напоителните съоръжения са разрушени и ограбени, което е пречка за тяхното рационално използване. За част от малките населени места в общината е необходимо проучване, проектиране и ремонт на водохващанията, подмяна на вътрешни и външни водопроводи, изграждане на нови водоеми. Приоритетен проект за общината е довършването на канализацията в село Ситово – клон 3 – 4 ,който в момента се реализира, изграждане на канал за дъждовни води, реконструкция на външен водопровод в село Попина, изграждане на водоем за животни в село Любен и закупуване на агрегати за помпените станции в общината. Одобрен е и проект за изграждане на канализационни клонове в с. Искра, който също е в процес на реализация.

В домашните стопанства предимно се използва питейна вода за напояване. Силно развитата в миналото напоителна система за земеделските земи по икономически причини не се използва и това води до нейната амортизация и разграбване. Необходимо е да се съхранят изградените напоителни системи и да се изградят нови с едно и две стъпала на водоподаване, с оглед създаване на по– ефективно и продуктивно земеделие.

Община Ситово притежава 12 микроязовира – публична общинска собственост. Предвид трудности по стопанисването и експлоатацията им, язовирите са отдадени на концесия съгласно Закона за общинската собственост и Закона за концесиите.

Отпадъци

На територията на Община Ситово не съществува система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Всяко домакинство и ведомство транспортира със индивидуален превоз отпадъците до сметищата.

Съгласно приетата с Решение № 67/29.11.2001 год. от Общински съвет – Ситово Наредба за управление на дейностите по битовите и строителните отпадъци, гражданите и ведомствата могат за ползват, след предварителна заявка и заплащане, транспортната техника на общината.

Не е въведено разделно събиране на отпадъците, както и преработване преди крайното им депониране. Проблем е обезвреждането на растителните и животински отпадъци.

Разделянето в отделен поток, обработка и употреба като компост на тези отпадъци може да реши в голяма степен въпроса с генерираните на територията отпадъци. Малко генерираните промишлени, както и опасните и масово разпространени отпадъци, като батерии, акумулатори, луминистцентни лампи, автомобилни гуми и опаковки от бои и разредители се депонират заедно с останалите отпадъци на депата от смесен тип. Община Ситово участва в неговата експлоатацията на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, изградено в Силистра.

На територията на Община Ситово има 14 на брой нерегламентирани сметища от смесен тип, които не отговарят на нормативните изисквания. Трудност представлява поддържането им, поради недостатъчната и силно амортизирана техника. Всяко от 12-те населени места в община Ситово има по едно сметище, с изключение на Ситово и Искра, където са по две.