Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в Общинската администрация на Община Ситово.

В състава на Общината влизат 12 населени места, в това число 6 кметства и 6 наместничества.

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общински съвет, подпомага кмета на Общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите - физическите и юридическите лица.

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.