Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

Системата на здравеопазването в община Ситово включва само доболнична помощ. Доболничната помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари и специализирани медицински практики. 


Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка профилактична дейност с цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите.


Доболничната помощ през 2021 г. е представена от 3-ма общопрактикуващи лекар, които работят в общинския център с.Ситово и посещава здравни служби в по-големите села на общината и 3 медицински специалисти по здравни грижи.


В общината липсва център за спешна медицинска помощ. Спешната помощ се осъществява от две многопрофилни болници за активно лечение в област Силистра, които се намират съответно в град Силистра и град Дулово.


Здравното обслужване е с минимално обезпечаване в лицето на общопрактикуващ лекар и 3-ма към 2021г. по дентална медицина.
Към момента няма аптека в нито едно от населените места и се налага жителите на община Ситово да пътуват до близките градове, за да се снабдят с медикаменти от първа необходимост.


Основните рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, небалансирано хранене и ниска двигателна активност) продължават да обхващат голяма част от населението и да застрашават здравето му. Сериозен проблем се явява нарушената профилактика на населението, което води до влошаване на общия здравен статус. Подобряването на общата система за навременна и всеобхватна профилактика ще спомогне за снижаване на заболеваемостта и много по-качествено лечение на болните. 


Предизвикателство пред намаляването на преждевременната смъртност е повишаването на здравната култура, особено сред малцинствените групи, които се характеризират с ограничен достъп до здравни услуги. Осигуреността на населението в общината с медицински специалисти е относително добра, но с териториални диспропорции и с неблагоприятна перспектива, във връзка с емиграцията на квалифицирани специалисти и малък брой присъединяващи се към работната сила в системата на здравеопазването.