Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

Администрацията на Община Ситово е структурирана в дирекции.
Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане органа на държавната власт, администрацията е обща и специализирана.

 

Обща администрация
Осигурява технически дейността на кмета, на Общинския съвет, на специализираната администрация и дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Специализирана администрация
Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета.