Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 


В община Ситово има добре функционираща система за предучилищно и училищно образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в детските градини и училищата. Образователната система е добре организирана, обезпечена с кадри и материално-техническа база и осигурява общообразователната и професионална подготовка на учащите се. 


Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.


Образователната структура на община Ситово включва две детски градини, три основни училища и една Професионалн гимназия по селско стопанство. В детските градини са обхванати 129 деца на възраст от 2, 6 до 7 години. Поради намалелия брой на ражданията през последните години, намалява и броят на децата, обхванати в целодневните детски градини.


Основните статистически параметри на предучилищното образование показват добра задоволеност с база и кадри, като средният брой на деца в група е16, персоналът – педагогически и непедагогически, възлиза общо на 31,5 служители.


В основните училища учат 248 ученици от първи до седми клас, при наличие на 39,5 педагогически и 10 непедагогически кадри. Данните за последните години показват постоянно намаляване на броя на учащите деца от I – VII клас. Базата на основните училища е сравнително добре окомплектована и достатъчна по количество. С подкрепата на правителствени програми всяко училище разполага с оборудван компютърен кабинет. Макар и при относително малък брой ученици, столовото хранене в  3 – те основни училища е запазено.


В Общината функционира и Професионална гимназия по селско стопанство, която предлага професионално обучение по три профила – ”Производство и преработка на мляко и млечни продукти“,  ”Механизация на селското стопанство“ и  „Пчеларство и бубарство“.


Сериозни проблеми създават ромските семейства, които са трайно безработни и децата им не ходят на училище. При тези семейства се налага разработване на специална програма за привличане и задържане на децата в училище. Тяхното оставане извън образователната система предполага допълнителни сериозни проблеми по отношение на квалификацията им и социализирането им като цяло.


Типичният за страната проблем “училища в криза” не подминава и Община Ситово. 35 % от учениците в общообразователните училища пътуват поради липса на училище в съответното населено място. От общия брой паралелки – 18, слети са 3. Постепенно намаляващите контингенти от деца в училищна възраст пренасят във времето проблема за закриване на училища и оптимизиране на училищната мрежа в близкото бъдеще.