Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Състав на общински съветници мандат 2019 - 2023 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

1.  Аднан  Осман
2.  Ангел  Ангелов
3.  Бейти  Мустафа
4.  Галина Йорданова
5.  Дженгис  Еюб
6.  Димитър  Христов

7.   Диана Йовчева от 31.08.2022 г.
8.  Николай  Неделчев до 12.08.2022 г.
9.  Рашид Абтула
10. Ридван  Кязим
11. Седат  Ариф
12. Сердар Адем
13. Станчо Арсов 
14. Янко  Къров