Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Състав на общински съветници мандат 2023 - 2027 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.11.2023

 

1.  Дженгис Еюб
2.  Диана Йовчева
3.  Драгомир Иванов
4.  Мартин Костов
5.  Несрин Башар
6.  Николета Деведжиева

7.  Рашид Абтула
8.  Ридван Кязим
9.  Седат Ариф

10. Сердар Адем
11. Станчо Арсов

12. Талят  Шаюб
13. Янко  Къров