Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

Селско стопанство

    
Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката на община Ситово. 
Много добре е развит подотрасъл Растениевъдство. Поради равниния характер на голяма част от терена, значителен  дял от земеделските земи се обработват. 
Земеделските територии, включително пасища, мери, заемат общо  около 212 000 дка или 78%, следвани от горските територии – около 36 000 дка, които съставляват 13% от общата площ на Общината. 70% от обработваемите земи се комасират.
Основните отглеждани култури са зърнено фуражните – пшеница, ечемик, царевица- около 106 000 дка (69%); техническите – слънчоглед, рапица, тютюн –около 36000 дка (24%) и малко площи със зеленчуци - лук, чесън, домати и други. От трайните насаждения най-голям е дела на кайсии, сливи, орехи, череши и лозя.  
Броят на земеделските стопани в община Ситово е малко над 300, като  намалява през последните години. Най-много регистрирани земеделски стопани има от селата Искра     173), Ситово (39) и Босна (27).
Вторият подотрасъл на селското стопанство e животновъдството. Водещи подотрасли на местното животновъдство са говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и свиневъдство. Регистрираните животновъдни обекта са около 310. Броят на отглежданите свине е около 17 500, говеда – 2 500, овце – 1 870 и кози – 990. С много сериозни темпове се развива пчеларството в община Ситово и има регистрирани общо около 11 000 броя пчелни семейства.


Горско стопанство    


Териториите с гори в Общината заемат 35 641 дка. От тях 4853 дка са общинска собственост.
Горите в община Ситово попадат предимно в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ (ТП ДГС) – Силистра и много малка част от тях в обхвата на „Държавно ловно стопанство „Каракуз“ Териториално поделение-Дулово.
Стопанското значение на горите е основно за добив на дървесина. Освен това се събират билки, гъби и горски плодове, но тази дейност няма стопанско значение, а е предимно за лични нужди на местното население. От голямо значение за населението в района са и защитно-водоохранните и противоерозионни функции на гората. 
Горските територии изпълняват функции по отношение на: поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми; производство на дървесни и недървесни горски продукти; защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха.