Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2022

 

Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността на населението. В община Ситово се осъществяват дейности за развитие и закрила на културата, като се съчетават държавните изисквания с местните условия, културни специфики и традиции.
Основните културни дейности, развивани в общината са: читалищна, библиотечна, музейна и религиозна.
Културната инфраструктура в Ситово е представена от 12 народни читалища, които са основните средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението. Те продължават да развиват културно-просветна и художествена самодейност и да организират творческите занимания на постоянно действащи групи за певчески, танцов и автентичен фолклор, клубове, изложбени зали и музейни сбирки.
Във всички читалища се развива активна самодейна дейност (музикална, танцова, фолклорна, образователно-просветна). Читалищата разполагат с различен по обем библиотечен фонд. Финансовите средства за издръжка на читалищата в общината обаче са недостатъчни. 
Целта на читалищата в община Ситово е да задоволяват потребностите на населението, свързани с: развитие и обогатяване на културния живот; запазване на традиционни обичаи и празници; разширяване знанията на населението и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.
Културно-просветните дейности, които се развиват на територията на общината, се организират от народните читалища. Във всички населени места се честват националните празници, обичаи и се провеждат традиционните годишни събори. За всички надарени и талантливи деца има сформирана школа по изкуствата, като целта е да работи за културното им възпитание и да организира и осмисли свободното им време, извън учебните занятия.
Съхраняването на читалищата е важно, тъй като те остават средища на културната и просветна дейност, особено в по-малките населени места, позволяват развитието на талантите и съхраняването на традициите.
Читалищата съвместно с Община Ситово организират и поддържат богат културен календар и разнообразяват духовния живот на местното население. 
В културния календар на Община Ситово ежегодно са включени празниците: Националният празник на Република България - 3-ти март, Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура - 24 май и Денят на народните будители - 1-ви ноември. Честват се още Бабинден, Трифон Зарезан, 1-ви март, Международният ден на жената – 8-ми март, Тодоровден, Великден, Коледа, Нова година и др.