Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022


Община Ситово има туристически потенциал. Наличието на запазена природна среда със защитени територии и представители на флората и фауната, големите компактни горски масиви, незасегнати от негативно въздействие от индустриализация и урбанизация, запазеното богато културно-историческо наследство, близостта до река Дунав и до екологичния резерват „Сребърна“ създават предпоставки за развитие на туризъм, които до момента са все още неизползвани.

 

Потенциал за развитие на еко и селски туризъм


В землището на с. Гарван се намира местността “Гарвански блата” със статут на защитена територия.

Със Заповед № 853/06.08.1985 год. на Председателя на Комисията по опазване на природната среда към Министерски съвет, публикувана в ДВ бр.65/20.08.1985 год., водно-блатният комплекс “Гарвански блата” с площ 280 ха е обявен за природна забележителност. Целта е запазване на естествените местообитания на редки водоплаващи птици, включително четири вида гмурци – голям, среден, черноврат и малък, както и белобрада рибарка и червена чапла, включени в Червената книга на Република България. В обекта е разпространена разнообразна водна и блатна растителност, сред която се срещат редки видове растения, като водна жълта роза, бяла водна роза, блатно кокиче и водна лилия.

 

В Общината има четири броя вековни дървета. Със статут на защитена територия са още: находището на див божур в с. Добротица и в с. Любен “Острата канара”. Поради недостатъчната им популярност и липса на стратегия за тяхното бъдещо развитие тези обекти все още не са посещавани от туристи.

 

Съществува друга красива местност – “Бялата канара” в землището на с. Ирник, която не е обявена за природна забележителност.

 

Защитената природна територия „Гарвански блата“ обхваща земите, намиращи се на североизток от с.Гарван по дигата на река Дунав. На тази територия се намират три блата – Лищева (Лющева), Момчила и блатото, което граничи непосредствено със селото.

 

В Гарванските блата се срещат много редки и защитени растения като водна лилия, какичка, блатна перуника и т.н. Тук гнездят и много птици или временно пребиваващи, за да търсят храна. Срещат се рибарки, лиски, диви патици, неми лебеди, бели щъркели, чапли, белобузи рибарки и други.

 

На територията на защитената местност между двете блата Лищева и Момчила се намира малък остров. На североизток от блатата се намира местността „Дренчето“. В миналите векове в тези местности е имало основани славянски селища, а блатата са били добро прикритие, убежище и богат източник на храна за населението.

 

Остров „Гарван“
Намира се в близост до селото, откъдето носи и името си. Островът е покрит с върба, топола, ракита. Тук се среща голямо находище на блатно кокиче. На челото на острова се събира голяма колония от пеликани, което говори за наличие на добра хранителна база и място за отдих на тези птици. Срещат се още корморани, чапли и др.

 

Село Гарван
След І век по време на идването на римляните на власт, край техните пътища са били създадени много римски станции. Една от тях е тази край село Гарван.

 

През VІ в. при идването на славяните на Балканския полуостров са били образувани много славянски селища. Едно от тях е край с. Гарван, където е открит некропол. По-късно, по време на Първото българско царство, това селище продължава своето съществуване. В с. Гарван археолозите разкриват най-старото славянско поселище в България.

 

Гарван е старобългарско селище със старобългарско население (гребенци), което отчасти е запазено и до днес. По време на Руско-турските войни от 1806 – 1812 и 1828 – 1829 г. част от населението забягва във Влашко. През годините на Възраждането селото развива интензивен културно- просветен живот, има постоянна черква и училище.

 

Селищни могили са открити в местността „Кравана“. Антична крепост, намираща се на 4 км от селото на север в местността „Кючюк Гюл Кале“, която има форма на триъгълник с притъпен връх с вероятно римски произход.

 

Едно от най-атрактивните кътчета в село Гарван е Рибарското селище. Със своите колоритни рибарски бунгала, то е предпочитано място за отдих и риболов. Разположено е на брега на река Дунав, с атрактивно оформени улици и административни сгради. От импровизирания рибарски пристан се открива прекрасна гледка към островите на село Гарван.

 

Районът на село Гарван е определен като район с крайселищен ландшафт с високи природоестетически дадености, с добро включване на населените места в околната среда, добър общ изглед, здравословна обкръжаваща среда, по-богата растителност – наличие на защитения вид блатно кокиче в блатата край селото, наличия на условия за отдих и т.н. Това е най-северната част на общината и обхваща селата Попина и Гарван. Красивите липови гори край река Дунав, живописният бряг, удобната плажна ивица и особено двата острова срещу с. Гарван, обрасли с гори, са привлекателно място за рибари и любители на природата. Този район е бил населяван от най- стари времена, за което свидетелстват античните селища, надгробните могили и т.н.

 

Връзката водна площ – горски насаждения предоставя благоприятни условия за отдих, развитие на еко и речен туризъм, спортен риболов.

 

Добруджанска къща
Съхранена архитектура, мелница и етнографска експозиция от бита на населението. атмосферата на къщата дава възможност посетителят да почувства топлината на миналото, да опознае специфични предмети от бита на българина през Възраждането. Стопаните са вложили своите умения и възможности при изграждането на дома и а съчетали богата цветова палитра. Къщата е разположена в центъра на селото с голям двор, подходящ за игра и отдих и оформени цветни лехи за релаксация и отмора.

Типичната за възрожденската българска къща механа е разположена в приземния етаж, а на първия етаж се намират етнографската експозиция и гостната стая.

 

Естественото съчетание на река, гори и скали предоставя благоприятни условия за отдих. Особено необходимо е да се запазят и поддържат малките горски масиви край с. Гарван (липовата гора), които имат благоприятно отражение върху микроклимата на населеното място.

 

Село Ирник е малко селище, разположено на 15 км от Ситово. Природоклиматичните дадености на селото предлагат възможност за балнеолечение на сърдечноболни хора, като това не е използвано като потенциал. В края на селото е построена хижа, която предлага условия за отдих, развлечения и лов. Гостите на хижата имат възможност да се включат в ловни излети с местната ловна дружинка, да се разхождат в гората, да събират билки. През месец май могат да се наслаждават на красивите популации на диви божури. Най-често срещани билки са мащерка, лайка, шипка, глог, слез, бял равнец, коприва и т.н.

 

За природолюбителите е разработен пешеходен маршрут до защитените територии с див божур в околностите на с. Добротица.

 

Една от най-екзотичните възможности за туристически занимания се предлага на Летището в с. Кайнарджа – възможности за самолетни полети над региона. Атракциите, на които може да се наслаждава всеки, осмелил се да полети: ретро полети, полети за наблюдение, полети за изпълнение на парашутни скокове и обучения за пилоти.