Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

Административното обслужване в Общинска администрация Ситово се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за администрацията (ЗА), Закона за електронното управление (ЗЕУ), Наредбата за административното обслужване (НАО), Наредбата за обмена на документи в администрацията (НОДА), Наредбата за Административния регистър (НАР), Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България.