Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQ532
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQ573

Заповеди на Кмета на Община Ситово за 2022 г.

Дата на публикуване: 24.06.2022
Последна актуализация: 29.06.2022
Приложение №1 към Заповед №363/19.09.2022 г.
Дата на публикуване: 21.09.2022