Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.12.2023

С решение на Общински съвет са сформирани пет постоянни комисии както следва:

 I. Комисия по Бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

 • Сердар Вахдет Адем - Председател
 • Янко Любенов Къров - член
 • Талят Мустафа Шаюб - член
 • Седат Исмаил Ариф - член
 • Станчо Борисов Арсов - член

II. Комисия по Общинска собственост, устройство на територията, екология и пътна  инфраструктура;

 • Талят Мустафа Шаюб - Председател
 • Мартин Мариянов Костов - член
 • Дженгис Мюдесир Еюб - член
 • Драгомир Иванов Киров - член
 • Сердар Вахдет Адем - член

III. Комисия по Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм;

 • Рашид Ахмед Абтула - Председател
 • Диана Йорданова Йовчева - член
 • Несрин Осман Башар - член
 • Мартин Мариянов Костов - член
 • Седат Исмаил Ариф - член

IV. Комисия по Социални дейности, здравеопазване, молби на граждани;

 • Николета Златкова Деведжиева - Председател
 • Рашид Ахмед Абтула - член
 • Дженгис Мюдесир Еюб - член
 • Несрин Осман Башар - член
 • Диана Йорданова Йовчева - член

V. Комисия по чл.48,ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.72,ал.2,т.3 от ЗПКОНПИ.

 • Станчо Борисов Арсов - Председател
 • Талят Мустафа Шаюб - член
 • Янко Любенов Къров - член