Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2022

 

В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Ситово обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.

 

 Възложител по реда на Закона за обществените поръчки:

 

Община Ситово
ЕИК: 000565544
7583 Ситово, ул. "Трети март"  №72
 тел.: +359 8688 22 13
 e-mail: [email protected]

 

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/sitovo-527/

Обществени поръчки ЦАИС ЕОП от 10.10.2020 г. - http://app.eop.bg/buyer/10667