Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

 

Главен специалист „МДТ“– Юмюхан Расим
Старши специалист „МДТ“- Миглена Димитрова
Тел.: +359 86 6322 34/ 0878 453 269
E-mail: [email protected]

Звено „Местни данъци и такси” има следните основни функции:
1. Осъществява цялостното администриране на местните данъци и такси за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ чрез функциите по установяване и събиране на местните данъци, ТБО и глоби;
2. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
3. Осъществява действия по събиране на просрочени задължения предвидени в ДОПК и АПК срещу неизправни длъжници по местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции налагани по ЗМДТ;
4. Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
5. Подпомага при съставяне бюджета на общината, чрез извършване на анализ и изготвяне на прогноза за касовото изпълнение на собствените приходи от местни данъци и ТБО;

 

Справка за дължими данъци и такси

Калкулатор – данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Плащане