Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.03.2023

 

Главен специалист „МДТ“– Юмюхан Расим
Старши специалист „МДТ“- Миглена Димитрова
Тел.: +359 86 6322 34/ 0878 453 269
E-mail: [email protected]

Звено „Местни данъци и такси” има следните основни функции:
1. Осъществява цялостното администриране на местните данъци и такси за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ чрез функциите по установяване и събиране на местните данъци, ТБО и глоби;
2. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
3. Осъществява действия по събиране на просрочени задължения предвидени в ДОПК и АПК срещу неизправни длъжници по местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции налагани по ЗМДТ;
4. Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
5. Подпомага при съставяне бюджета на общината, чрез извършване на анализ и изготвяне на прогноза за касовото изпълнение на собствените приходи от местни данъци и ТБО;

 

 

 

  • Плащане на данъци и такси към община Ситово може да се извърши по следните начини:

1. В сградата на община Ситово с адрес ул. Трети март №72;

2. Изнесени каси по населените места на Община Ситово;

3. По банков път – по банковата сметка на общината;

4. С пощенски запис;

5. Easy pay;

6. еPay;