Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Ситово, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие;

Разглежда възпитателни дела срещу противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на общината;

Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

Социалната, физическата, психологическата и психическа закрила на малолетните и непълнолетните са основни задачи в работата на комисията, както по отношение  на децата, пребиваващи на територията на община Ситово, така и на тези, настанени в специализирани институции.

 

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните :

 

Председател: Еда Самиева – Зам.-кмет на Община Ситово

Секретар: Андриан Андреев – Секретар  на Община Ситово

Членове:  

  1. Адв.Ирена Русчева -Антонова–Юрист  на Община Ситово
  2. Младен Димитров – Полицейски  инспектор Участък-Ситово
  3. Радка Христова – Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“-Силистра
  4. Д-р Росен Колев – Общопрактикуващ лекар с. Ситово
  5. Рашид Абтула – Общински съветник
  6. Галина Йорданова – Общински съветник

 

Можете да разчитате на анонимност, професионализъм и консултиране по актуални проблеми на вашите деца.