Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2023

 

Уважаеми потребители на административни услуги,

 

          Електронните административни услуги, предоставяни от Община Ситово могат да бъдат заявени чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес: https://egov.bg или като изберете услуга от групите услуги по-долу.

 

Как да заявя електронна административна услуга?

Заявяване на елекронна административна услуга

 

ОНЛАЙН Проверка и заплащане на местни данъци и такси към Община Ситово през ЦЕНТРАЛЕН ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ на EGOV.BG
 

Административни услуги „Зелена система“

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги „Контрол по строителството“

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Административни услуги „Кадастър“

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги „Местни данъци и такси“

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Административни услуги „Реклама“

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 
2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
 
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
 
2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
 
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 
2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Търговия: 
 
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
 
Туризъм: 

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 
2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
 
2047 Категоризация на места за настаняване
 
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

2050 Прекратяване на категория на туристически обект
 
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти
 
3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости 
 
Транспорт: 
 
2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 
2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
 
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
 
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 
2051 Издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари
 
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 
2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
 
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 
2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 
2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 
2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име
 
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 
2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 
2390 Установяване на наличие на българско гражданство

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 
2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
 
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
 
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 
2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
 
2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
 
1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти   
 
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба 
 
1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии   
 
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите  
 
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 
2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 
2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
 
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 
2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 
2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
 
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 
2083 Издаване на виза за проектиране
 
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план
 
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 
2112 Издаване на разрешение за строеж
 
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 
2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 
2115 Одобряване изменението на кадастрален план
 
2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
 
2117 Одобряване на подробен устройствен план
 
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
 
2518 Изменение на план на новообразувани имоти
 
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
 
2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
 
2879 Промяна на предназначението на сгради

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Административни услуги "Социални дейности"

2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Други административни услуги

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията
 
1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган