Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщинско предприятие „Общински имоти и услуги - 2012“

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.07.2022

 

ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ И УСЛУГИ – 2012  е специализирано звено на село Ситово за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти.

 

Предприятието разполага със следните видове имоти:

 

– нежилищни имоти;
– общински жилища, предназначени за отдаване под наем, резервни и ведомствени жилища;
– общински ателиета;
– гаражи;
– общински поземлени имоти;
– рекламни съоръжения, разположени върху имоти – общинска собственост.

 

Предметът на дейност е:

 

1. Управление на предоставените имоти;
2. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд – жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието;
3. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти;
4. Премахване на строежи или части от тях – общинска собственост или такива, изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и други имоти – общинска собственост;
5. Демонтиране на незаконни рекламно – информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;
6. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.

 

За контакти и повече информация:
с.Ситово,  ул. "Трети март" №66
тел. 086632272
Email:  [email protected]