Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.07.2022

 

В община Ситово се покрива базовия спектър от социални услуги в общността, които се предоставят за населението на отделните населени места. В резултат на развитието на социалните услуги, в общината значително е намаляла потребността от настаняване в специализирани институции.

Община Ситово е обезпечена с квалифицирани специалисти, които имат необходимия опит за организиране и извършване на различите социални услуги. Повечето от предлаганите социални услуги се предоставят целодневно или почасово, в зависимост от нуждите на потребителя, което дава възможност за комплексно ползване на разнообразни социални услуги.

Община Ситово предлага следните социални услуги:

 

СПОХ „Независим живот“ - Домашен социален патронаж, трапезария и стол с.Ситово
Услугата Домашен социален патронаж обслужва 80 лица в неравностойно положение във всички населени места на община Ситово и се финансира от общинския бюджет и потребителски такси.


„Топъл обяд” – Услугата се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Капацитета е 170 лица и в бъдеще се променя съобразно текущите възможности за финансиране през периода 2021-2027 г.
Личен асистент, Домашен санитар, Социален асистент – услуги в общността по Национални програми и проекти, предназначени за деца и лица с увреждания, за които се осигурява грижа в домашна среда. Осигурява се заетост и за лица от семейството, които се грижат за тези хора. Финансирани са година за година и по проекти до влизане в сила на Закона за личната помощ, в който е включен Механизъм лична помощ.

На 01.01.2019 г. влезе в сила Закон за личната помощ, а предоставянето и финансирането на личната помощ реално стартира на 01.09.2019 г. Съгласно Закона, доставчик на лична помощ е Община Ситово. Личната помощ се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите, изготвена по реда на Закона за хората с увреждания и издадено направление с определени брой часове за лична помощ.


Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ са:
• Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
• Децата с право на чужда помощ, с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност.
• Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност.
Личната помощ се финансира със средства от:
• държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика;
• дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица;
• Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции.

От 2021 г. се въвежда и нова социална услуга – Асистентска подкрепа.

На територията на община Ситово има действащи клубове на пенсионера и инвалида с общо около 200 потребители от всички населени места.