Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Грижа в дома в Община Ситово“

Дата на публикуване: 09.04.2024
Последна актуализация: 09.04.2024

Информация за напредъка по Проект „Грижа в дома в Община Ситово“

            по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

Регистрационен номер: BG05SFPR002-2.001-0099-C02

Стойност на проекта: 364 023. 21 лв.

Продължителност на проекта: 16 / шестнадесет / месеца

Дата на сключване на договор/споразумение: 12.01.2024 г.

Дата на приключване: 15.05.2024 г.

 

            Изпълнението на Проект "Грижа в дома – Община Ситово" се удължи с 3 месеца до 15.05.2024 г. . Кандидатствахме за удължаване с още 3 месеца от 15.05.2024 г. до 15.08.2024 г. , така общата продължителност на проекта ще стане 18 месеца.

Вече повече от 13 месеца над 90 потребители на проекта в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания в община Ситово получават подкрепа в домашна среда по Проект „Грижа в дома в Община Ситово“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Почасовата мобилна услуга „Грижа в дома“ осигурява на потребителите, съобразно индивидуалните им потребности, възможност да се възползват от: медико-социално обслужване, психологическа подкрепа и консултации със специалисти в домашна среда, в т.ч. – доставка на храна и продукти, вкл. от първа необходимост, както и да получат информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

За предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта са назначени 13 социални асистенти, 2 медицински сестри, 1 психолог, 1 - рехабилитатор, 1 - социален работник и 1 - сътрудник социални дейности. Изготвена е програма за превенция и профилактика на здравето и социално-значимите заболявания. Ежемесечно потребителите получават информация по определени теми, свързани с превенцията и профилактика на здравето. За получаването на интегрираните  здравно-социални услуги не се заплаща такса.

Осигурена е супервизия и обучения /въвеждащо и надграждащо/  на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Закупено е работно облекло, ежемесечно им се предоставят предпазни и дезинфекционни средства, хигиенни и работни материали.

Периодично се осъществява контрол относно предоставянето на услугите. Провеждат се разговори с потребителите и техните близки, проучва се удовлетвореността им от почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

С реализирането на настоящия проект се продължава и надгражда  създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и се  подобрява техния социален, здравен и психологически статус.

            Общината продължава да приема заявления от всички кандидат – потребители, които желаят да ползват услугата.

от март 2024 - 2. Декрарация лични данни
Дата на публикуване: 09.04.2024