Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект № BG06RDNP001-19.434-0001-C01 с наименование: „Бащино огнище не забравяй-стари обичаи не презирай“ по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.434 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

Дата на публикуване: 13.02.2023
Последна актуализация: 28.07.2023
Еньов ден с. Добротица-24.06.2023г.
Дата на публикуване: 24.06.2023