Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект № BG06RDNP001-19.209-0004-C01 с наименование: „Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“ по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.209 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

Дата на публикуване: 17.01.2022
Последна актуализация: 28.07.2023