Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект с наименование: „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение от община Ситово“

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 09.04.2024

На 06.03.2024г. кметът на Община Ситово – Сезгин Алиибрям подписа с Министерство на труда и социалната политика Административен договор № BG05SFPR002-2.005-0008-С01/ 06.03.2024Г. към проект с наименование: „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение от община Ситово“ по Процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския съюз. Стойността на сключения договор е в размер на 391 165,60 лв.  Срокът за изпълнение на проекта е от 19.03.2024г. до 19.08.2025г.

Дейностите към проектното предложение "Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение от община Ситово" е насочено към подкрепа на хората в неравностойно положение, която ще подобри качеството на живот, преодоляване на последиците от социално изключване, което от своя страна ще даде възможност за подобряване достъпа им до пазара на труда и интегриране в общността. Предвижда се да бъдат идентифицирани лица от целевата група и разработване на индивидуален набор от мерки/план за действие за тяхното активно приобщаване, чрез работа на терен с цел насочването им към мениджърите на случай и психолога за последващи действия по решаване на конкретни казуси и интеграция на пазара на труда. В рамките на проекта ще бъдат назначени 10 индивидуални мениджъри, които активно да подпомагат хората в неравностойно положение от община Ситово, според техните индивидуални нужди. Предвидени са подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда, оказване на психологическа подкрепа на 20 лицата от целевата група и техните семейства. Ще бъдат организирани информационни кампании с местни работодатели за преодоляване на дискриминационните нагласи на някои от тях и насърчаването им за предоставяне на възможност за получаване на подкрепа при включване в заетост и наемане на лица в неравностойно положение.

Декларация за лични данни
Дата на публикуване: 09.04.2024

Заявление за включване - Мениджър
Дата на публикуване: 09.04.2024

Обява за работа ПРЧР
Дата на публикуване: 09.04.2024