Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект с наименование: „Ремонт на НЧ „Бачо Киро – 1943г.“, с.Искра, община Ситово“

Дата на публикуване: 16.11.2023
Последна актуализация: 17.11.2023

 На 10.11.2023г. кметът на Община Ситово – Сезгин Алиибрям подписа Административен договор №BG06RDNP001-19.159-0013-C01/10.11.2023г. към проект с наименование: „Ремонт на НЧ „Бачо Киро – 1943г.“, с.Искра, община Ситово“ по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014 – 2020 г.“. Дейностите заложени по проекта, са: Изпълнение на строително ремонтни работи. Стойността на договора сключен между Държавен Фонд Земеделие, Местна Инициативна Група „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект № BG06RDNP001-19.159-0013-С01 е на стойност 131 394.82 лв. без ДДС, от които 92 366.58 лв. – МИГ и 39 028.24 лв. – Община Ситово.  Крайният срок за изпълнение е 30.06.2025г.