Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Обновяване на площи широко обществ. ползване предназнач. за трайно задоволяване на обществ. потребности с.Добротица, с.Босна и с.Гарван

Дата на публикуване: 20.12.2020
Последна актуализация: 28.07.2023