Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен - Ястребна - р-н ІІІ-218 от км. 2+770 до км. 3+620

Дата на публикуване: 31.08.2023
Последна актуализация: 17.11.2023

На 29.08.2023г. Кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям подписа поредния договор за безвъзмездно финансиране между Държавен Фонд Земеделие и „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. Проекта е на стойност 231 519,32 лв. без ДДС, от които 173 466,00 лв. – МИГ и 58 053,32 лв. – Община Ситово и е за „Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен - Ястребна - р-н ІІІ-218 от км. 2+770 до км. 3+620“. Целта на проекта е реконструкцията на най-разрушения участък от общинския път SLS 1114 с дължина 850 м. като започва от км. 2+770 и завърши при км. 3+620 с краен срок за изпълнение 30.06.2025г.