Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Антикорупция

Дата на публикуване: 28.09.2022
Последна актуализация: 29.09.2022

 

Сигнал с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, отнасящ се за служител на Община Ситово, по смисъла на  ЗПКОНПИ, се подава в деловодството на Община Ситово.


Адрес: с. Ситово, ул. „Трети март“ № 72, ет. 3, ст. 37
Е-mail: [email protected] 

 

Съгласно  чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
 
Съгласно чл. 48  от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество всеки сигнал следва да съдържа:
► трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
► имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;
► конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
► позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
► дата на подаване на сигнала;
► подпис на подателя.