Z6_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1I65
Z7_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1IH7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 07.11.2022

Раздел 1 - Задължително съдържание 


Община Ситово осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.


Настоящата декларация за достъпност се отнася до:


Уебсайт на адрес: Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Министерство на електронното управление, която се администрира от Община Ситово .
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)


I. Статус на съответствие


Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.


II. Недостъпно съдържание


Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Община Ситово са описани по-долу в таблица Приложение 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 

Изисквания на стандарта Пояснения                                   
Текстово представяне на нетекстовата информация     Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики, интерактивни елементи )
 
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
 
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
 
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни) Не е осигурено

 

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.


Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието:
 

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.

Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Публикуваното видео е придружено с пояснителен текст, както и с аудио покритие.   
 
 

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 07.09.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт:

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: [email protected]

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Под всяка една от страниците в сайта на Община Ситово, с изключение на заглавната има налична форма за обратна връзка.