Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 14.09.2022

 

1. Къде мога да заплатя задълженията си за местни данъци и такси?

 

Отговор: Дължимите местни данъци и такси могат да се заплатят:
    • В брой - на каса в Местни данъци и такси на Община Ситово;
    • В брой - на касите на „Изипей“ АД;
    • С банкова карта - на ПОС терминал в Местни данъци и такси на Община Ситово;
    • С пощенски запис - чрез „Български пощи“ ЕАД;
    • По електронен път - чрез e-Pay;
    • Чрез банков превод по Банковата сметка на Община Ситово

 

2. Не ползвам имота през по-голямата част от годината, може ли да не заплащам такса смет?

Отговор: За имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година, не се събира такса сметосъбиране и сметоизвозване. За целта се подава декларация по образец в Местни данъци и такси на общината или по електронен път в срок до 31 октомври на предходната година.

 

3. Получаването на издадени удостоверения/служебни бележки лично ли трябва да бъде?


Отговор: Получаването става лично или от упълномощен представител.

 

4. Как да си направя регистрация в системата за сигурно електронно връчване?


Отговор: Достъпът на физически лица до системата за сигурно електронно връчване се осъществява след регистрация чрез нормативно установените средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен иститут (НОИ).