Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИТОВО

АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИТОВО
ВИЕ СТЕ?
РАБОТИТЕ В ОБЛАСТТА НА …………………………………………......................................................
ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ………………………………………………………………………...........
1. В рамките на законовия срок ли беше извършена желаната от вас административна услуга?
2. Обслужващият персонал беше ли компетентен?
3. Обслужването беше ли любезно?
4. Доволен ли сте от достъпа до услугата?
5. Помагат ли ви служителите при попълването и подаването на документи?
6. Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на служител в местната администрация?
7. Получавате ли при поискване от администрацията необходимата информация за нейната работа?
8. Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по електронен път?
9. Цената на услугата достъпна ли е за вас?
10. Налага ли ви се често да използвате услугите на общинската администрация?
Има ли нещо в работата на държавната администрация, което Ви допада или не одобрявате и кое е то?
Какви препоръки за работата в държавната администрация бихте отправили?