Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 28.07.2022

 

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

 

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща.


Системата за електронното връчване ползва услуга за удостоверяване на време на изпращане и получаване на документа/съобщението. Удостоверението за време (Електронен времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/20141) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент.


Практическата полза е възможността да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице, че някакъв блок информация е съществувал преди някаква дата, час, минути и секунди.


Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg) се поддържа и администрира от Министерство на електронното управление.

 

Предимства на Системата за сигурно електронно връчване:
◾Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача;
◾Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя;
◾Сигурност и защитеност на комуникацията;
◾Доказателствена тежест на комуникацията;
◾Гаранция за автентичност на обменените документи.

 

БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ОБЩИНА СИТОВО

 

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД 
ДАНЪЧНА СМЕТКА С КОД 7311 
IBAN: BG83 IABG 7459 8423 3444 00 
BIC: IABG BGSF

 

Кодове за вид плащане:

 • Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници - 44 14 00
 • Данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
 • Данък върху наследствата - 44 22 00
 • Данък върху превозните средства - 44 23 00
 • Такси за битови отпадъци  - 44 24 00
 • Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин - 44 25 00
 • Туристически данък - 44 28 00
 • Приходи от наеми на имущество - 44 41 00
 • Приходи от наеми на земя  - 44 42 00
 • Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната  - 44 51 00
 • Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 44 55 00
 • Приходи от продажби на земя - 44 56 00
 • Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети - 44 65 00
 • Такси за технически услуги - 44 80 01
 • Такси за административни услуги  - 44 80 07
 • Такси за притежаване на куче  - 44 80 13
 • Други общински такси  - 44 80 90