Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I9EL5
Z7_PPGAHG8001KE3062LBDO9JINK2

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 03.05.2023
Последна актуализация: 13.03.2024

"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

 

Планът за защита при бедствия  е приет с  Решение № 20 по Протокол № 3 от 29.02.2024 г. на Общински съвет Ситово

 

Цел на Плана за защита при бедствия (ПЗБ)
1.Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра комуникация.
2.Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по разходо-ефективен начин.
3.Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и природна среда.
4.Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия.

Съдържание на Плана за защита при бедствия на Община Ситово:
1.Раздел 1  Въведение
2.Раздел 2 Профил на риска
3.Раздел 3 Превенция
4.Раздел 4 Готовност
5.Раздел 5 Реагиране
6.Раздел 6 Възстановяване и подпомагане
7.Раздел 7 Мониторинг и оценка
8.Приложение Земетресения
9.Приложение Наводнения
10.Приложение Радиация
11.Приложения
12.СО Процедури- Стандартни оперативни процедури
13.Анализ на риска-Оценка на риска

Допълнителни документи

1.Раздел 1 Въведение
Дата на публикуване: 13.03.2024

2.Раздел 2 Профил на риска
Дата на публикуване: 13.03.2024

3.Раздел 3 Превенция
Дата на публикуване: 13.03.2024

4.Раздел 4 Готовност
Дата на публикуване: 13.03.2024

5.Раздел 5 Реагиране
Дата на публикуване: 13.03.2024

6.Раздел 6 Възстановяване и подпомагане
Дата на публикуване: 13.03.2024

7.Раздел 7 Мониторинг и оценка
Дата на публикуване: 13.03.2024

8.Приложение Земетресения
Дата на публикуване: 13.03.2024

9.Приложение Наводнения
Дата на публикуване: 13.03.2024

10.Приложение Радиация
Дата на публикуване: 13.03.2024

11.Приложения
Дата на публикуване: 13.03.2024

13.Анализ на риска-Оценка на риска
Дата на публикуване: 13.03.2024

Допълнителни документи
Дата на публикуване: 13.03.2024

Годишен доклад - бедствия
Дата на публикуване: 13.03.2024

Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I9ED6
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I9ED3

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 03.05.2023
Последна актуализация: 13.03.2024

"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

 

Планът за защита при бедствия  е приет с  Решение № 20 по Протокол № 3 от 29.02.2024 г. на Общински съвет Ситово

 

Цел на Плана за защита при бедствия (ПЗБ)
1.Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра комуникация.
2.Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по разходо-ефективен начин.
3.Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и природна среда.
4.Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия.

Съдържание на Плана за защита при бедствия на Община Ситово:
1.Раздел 1  Въведение
2.Раздел 2 Профил на риска
3.Раздел 3 Превенция
4.Раздел 4 Готовност
5.Раздел 5 Реагиране
6.Раздел 6 Възстановяване и подпомагане
7.Раздел 7 Мониторинг и оценка
8.Приложение Земетресения
9.Приложение Наводнения
10.Приложение Радиация
11.Приложения
12.СО Процедури- Стандартни оперативни процедури
13.Анализ на риска-Оценка на риска

Допълнителни документи

1.Раздел 1 Въведение
Дата на публикуване: 13.03.2024

2.Раздел 2 Профил на риска
Дата на публикуване: 13.03.2024

3.Раздел 3 Превенция
Дата на публикуване: 13.03.2024

4.Раздел 4 Готовност
Дата на публикуване: 13.03.2024

5.Раздел 5 Реагиране
Дата на публикуване: 13.03.2024

6.Раздел 6 Възстановяване и подпомагане
Дата на публикуване: 13.03.2024

7.Раздел 7 Мониторинг и оценка
Дата на публикуване: 13.03.2024

8.Приложение Земетресения
Дата на публикуване: 13.03.2024

9.Приложение Наводнения
Дата на публикуване: 13.03.2024

10.Приложение Радиация
Дата на публикуване: 13.03.2024

11.Приложения
Дата на публикуване: 13.03.2024

13.Анализ на риска-Оценка на риска
Дата на публикуване: 13.03.2024

Допълнителни документи
Дата на публикуване: 13.03.2024

Годишен доклад - бедствия
Дата на публикуване: 13.03.2024